Adatvédelem

ADATVÉDELEM, ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

1. Bevezetés

Jelen tájékoztató célja, hogy az Adatkezelő

Dr. Sipos Réka Ügyvédi Iroda
székhelye: 1033 Budapest, Meggyfa u. 25.
telefon: +36 30 9614 912
elektronikus elérhetőség: sipidoktor@gmail.com
weboldal címe: www.ugyvedhazhoz.hu

által alkalmazott adatkezeléssel kapcsolatban az adatkezeléssel érintett ügyfeleinek, a www.ugyvedhazhoz.hu weboldal látogatói, valamint egyéb online partnereinek megfelelő tájékoztatást adjon a személyes adataik kezelésével, védelmével, az ügyvédi titoktartással és az üzleti titokkal kapcsolatban.

 

2. Jogszabályok

Az adatkezelés során az Adatkezelőt az alábbi jogszabályok kötik:

 • Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR rendelet 2016. 04. 27.);
 • Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.);
 • 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • Ügyvédi tv. – 2017. évi LXXVIII. törvény az ügyvédi tevékenységről;
 • 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról;
 • Info tv. – 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról;
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről;
 • évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. évi január 28. napján kelt egyezmény kihirdetéséről;
 • évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről.
 • évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről (kifejezetten a 155.§-a)

 

3. Fogalmak

„adatkezelés”: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel úján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

„adatkezelő”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza;

„adatfeldolgozás”: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése;

„harmadik fél”: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

„érintett”: azonosítható természetes személy, akire az adott személyes adat vonatkozik. (Ilyen pl.: a honlap látogatója, a hírlevélre feliratkozó személy, az álláshirdetésre jelentkező személy)

„az érintett hozzájárulása”: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedetútján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

„személyes adat”: a természetes személyre (érintettre) vonatkozó bármely információ (pl.: név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó adat);

„tiltakozás”: az érintett nyilatkozat, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

„ügyvédi titoktartási kötelezettség”: az Adatkezelőt az Ügyvédi tv. 9. §-ban, valamint jelen adatvédelmi tájékoztatóban meghatározottak szerint terhelő titoktartási kötelezettség;

„üzleti titok”: A 2018. évi LIV. törvény az üzleti titok védelméről 1. § (1) Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó, titkos – egészben, vagy elemeinek összességeként nem közismert vagy az érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető -, ennélfogva vagyoni értékkel bíró olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek a titokban tartása érdekében a titok jogosultja az adott helyzetben általában elvárható magatartást tanúsítja. (2) Védett ismeret (know-how) az üzleti titoknak minősülő, azonosításra alkalmas módon rögzített, műszaki, gazdasági vagy szervezési ismeret, megoldás, tapasztalat vagy ezek összeállítása.

 

4. Adatkezelési alapelvek

Személyes adatot az Adatkezelő kizárólag az itt meghatározott célból és ideig kezel. Az Adatkezelő csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas.

Az adatkezelés során az Adatkezelő tudomására jutott személyes adatokat kizárólag azok az Adatkezelő megbízásában, vagy az Adatkezelővel munkaviszonyban álló személyek ismerhetik meg, akiknek az adott adatkezeléssel kapcsolatban feladatuk van.

A 16. életévüket be nem töltött személyek az adatkezeléshez kizárólag a felettük szülői felügyeletet gyakorló személy útján vagy az ő engedélyével járulhatnak hozzá.

 

5. Kezelt adatok köre

Az érintettnek az Adatkezelő által üzemeltetett www.ugyvedhazhoz.hu honlapon keresztül lehetősége van kapcsolatban lépni az Adatkezelővel. A kapcsolatfelvétel során az érintett megadja a nevét és e-mail címét, melynek megadása önkéntes, és amely adatokat az Adatkezelő az érintett törlésre irányuló kérelméig kezel.

 

6. Cookie

A cookie (süti) egy olyan kisméretű szövegfájl, amely az érintett számítógépe vagy a mobil eszköze merevlemezén tárolódik a cookie-ban beállított lejárati ideig, és a később látogatások alkalmával újra aktiválódik. Célja, hogy rögzítse a látogatással kapcsolatos információkat. Az érintett a böngészője beállításain keresztül bármikor törölheti a számítógépén vagy mobiltelefonján eltárolt sütiket.

A sütik fajtái:

 1. Technikailag elengedhetetlenül szükséges munkamenet (session) sütik: amelyek nélkül az oldal egyszerűen nem működne funkcionálisan, ezek a felhasználó azonosításához, pl. annak kezeléséhez szükséges, hogy belépett-e, mit tett a kosárba, stb. Ez jellemzően egy session-id letárolása, a többi adat a szerveren kerül tárolásra, ami így biztonságosabb. Van biztonsági vonatkozása, ha a session süti értéke nem jól van generálva, akkor session-hijacking támadás veszélye fennáll, ezért feltétlenül szükséges, hogy megfelelően legyenek ezek az értékek generálva. Más terminológiák session cookie-nak hívnak minden sütit, amik a böngészőből való kilépéskor törlődnek (egy session egy böngészőhasználat az elindítástól a kilépésig).
 2. Használatot elősegítő sütik: így azokat a sütiket szoktál nevezni, amelyek megjegyzik a felhasználó választásait, például milyen formában szeretné a felhasználó az oldalt látni. Ezek a fajta sütik lényegében a sütiben tárolt beállítási adatokat jelentik.
 3. Teljesítményt biztosító sütik: bár nem sok közük van a “teljesítmény”-hez, általában így nevezik azokat a sütiket, amelyek információkat gyűjtenek a felhasználónak a meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics, AdWords, vagy Yandex.ru sütik). Ezek a látogatóról profilalkotás készítésére alkalmasak.

A Google Analytics sütikről itt tájékozódhat:

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage

A sütik használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Visszaállíthatja böngészője beállításait, hogy az utasítsa el az összes cookie-t, vagy hogy jelezze, ha a rendszer éppen egy cookie-t küld. A legtöbb böngésző ugyan alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatóak annak érdekében, hogy megakadályozható legyen az automatikus elfogadás és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól az alábbi linkeken tájékozódhat

 • Google Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=hu
 • Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-engedelyezese-es-tiltasa-amit-weboldak-haszn
 • Microsoft Internet Explorer 11: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11
 • Microsoft Internet Explorer 10: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-10-win-7
 • Microsoft Internet Explorer 9: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-9
 • Microsoft Internet Explorer 8: http://windows.microsoft.com/hu-hu/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-8
 • Microsoft Edge: http://windows.microsoft.com/hu-hu/windows-10/edge-privacy-faq
 • Safari: https://support.apple.com/hu-hu/HT201265

Mindezek mellett azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy előfordulhat, hogy bizonyos webhelyfunkciók vagy -szolgáltatások nem fognak megfelelően működni cookie-k nélkül.

Teljesítményt biztosító sütik

Információkat gyűjtenek a felhasználó által meglátogatott weboldalon belüli viselkedéséről, eltöltött idejéről, kattintásairól. Ezek jellemzően harmadik fél alkalmazásai (pl. Google Analytics).

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.
Az adatkezelés célja: a honlap elemzése

A Honlapon használt úgynevezett „Google reCAPTCHA”

A Honlap a „Kapcsolat” fül alatt használja a Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, a továbbiakban: „Google”) szolgáltatását, az ún. „Google reCAPTCHA” funkciót annak érdekében, hogy az automata rendszerek vagy robotok (botok) általi üzenetküldést megakadályozza, és így az ún. SPAM üzeneteket kiszűrje.

Bővebb információt ezen adatkezelésről a Google adatvédelmi szabályzatában talál: https://policies.google.com/privacy?hl=hu.

További tájékoztatás itt érthető el: https://developers.google.com/recaptcha.

Facebook

Az Adatkezelő a Dr. Sipos Réka Ügyvédi iroda oldalt kezeli a Facebook-on. Az érintett az Facebook oldal üzenőfalán közzétett hírfolyamokra a „like” gombra kattintva iratkozhat fel, és a „dislike” gombra kattintva iratkozhat el.

A Facebook Oldal tekintetében az Adatkezelő közös adatkezelőnek minősül a Facebook üzemeltetőjével. A Facebookot a Facebook Inc. (1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA) üzemelteti, és azért Európában a Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin, Írország) felelős. A Facebook Inc. alávetette magát az EU-USA Adatvédelmi Pajzsnak (https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework).

A Facebook Oldal a Facebook adatvédelmi szabályainak keretei között működik. A Facebook adatkezelési szabályzatát itt találja: https://www.facebook.com/policy.php.

7. Ügyvédi megbízások teljesítése során felmerülő adatkezelések

Ha az Adatkezelő, mint megbízott és az érintett személy között ügyvédi megbízási szerződés jön létre, úgy az Adatkezelő a megbízásban foglaltak teljesülése érdekében a szerződéses jogviszony megszűnéséig, illetve az Ügyvédi törvény. 53. § (3)-(5) bekezdésében meghatározott ideig kezeli az érintett által rendelkezésre bocsátott adatokat.

 

8. Ügyfélátvilágítás

Az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete (GDPR rendelet 2016. 04. 27.), valamint a Pmt. – 2017. évi LIII. törvény a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról jogszabályok előírásai alapján az Adatkezelőt, mint ügyvédi irodát ügyfélátvilágítással kapcsolatos feladatok terhelik, amelynek keretében személyes adatok kezelése történik, az adatkezelés időtartama a Pmt. 56.§ (2) és 57.§ (2) bekezdése alapján a megbízás teljesítését követő 8 év.

 

9. Ügyfélazonosítás

Az Ügyvédi törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése során a szerződéses jogviszony megszűnéséig, a törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése érdekében a törvény 32.§ (3) és (9), a 33.§ (2) bekezdésében meghatározott adatok kezelésével kapcsolatban az Adatkezelőt, mint ügyvédi irodát ügyfélazonosítási kötelezettség terheli.

 

10. Adatfeldolgozó

Az adatfeldolgozást végző Adatfeldolgozó az Adatkezelő részére informatikai szolgáltatást nyújt, aki az érintett által megadott adatokhoz szükség szerint hozzáférhet.

Tárhely-szolgáltató

 1. Adatfeldolgozó által ellátott tevékenység: Tárhely-szolgáltatás
 2. Adatfeldolgozó megnevezése és elérhetősége: DotRoll Kft. 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5., +36 1 432-3232, support@dotroll.com.
 3. Az adatkezelés ténye, a kezelt adatok köre: Az érintett által megadott valamennyi személyes adat.
 4. Az érintettek köre: A weboldalt használó valamennyi érintett.
 5. Az adatkezelés célja: A weboldal elérhetővé tétele, megfelelő működtetése.
 6. Az adatkezelés időtartama, az adatok törlésének határideje: Az adatkezelő és a tárhely-szolgáltató közötti megállapodás megszűnéséig, vagy az érintettnek a tárhely-szolgáltató felé intézett törlési kérelméig tart az adatkezelés.
 7. Az adatfeldolgozás jogalapja: a Felhasználó hozzájárulása, az Infotv. 5. § (1) bekezdése, 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése.

A címadatok postázás esetén átadásra kerülnek a Magyar Posta, illetve a megbízott futárszolgálat részére. A számlázási adatok megosztásra kerülnek az Ügyvédi Iroda könyvelését végző céggel. A személyes adatok a megbízás és az adatkezelés célja szerint továbbíthatók továbbá az eljáró hatóságoknak, bíróságoknak, ellenérdekű feleknek, harmadik személyeknek.

A személyes adatok átadhatók továbbá az ügyvédi megbízás teljesítésében közreműködő egyéb személyek (pl. szakértő), illetve a megbízás teljesítéséhez kapcsolódóan igénybe vett egyéb személyek részére, akiknek közreműködését, illetve igénybevételét az ügyfél jóváhagyta.

A személyes adatok tárolásának időtartama

A megbízás megszűnését követő 5 év, okirat ellenjegyzése esetén az okirat ellenjegyzését követő 10 év, ingatlanra vonatkozó jog közhiteles nyilvántartásba való bejegyzését érintő ügyben a jog bejegyzésétől számított tíz év. (Üt. 53. §)

Okirat ellenjegyzése esetén az Ügyvédi Iroda által ellenjegyzett okiratot, valamint az okirat ellenjegyzésével járó ügyben keletkezett más iratokat – ha jogszabály ennél hosszabb megőrzési időt nem állapít meg, vagy a felek ennél hosszabb ideig történő őrzésben nem egyeztek meg – az ellenjegyzéstől számított tíz évig kell megőrzi. (Üt. 53.§ (5) bekezdés). Amennyiben az ügyfélazonosítás távazonosítás keretében történik vagy az ellenjegyzésre ún. távelőttemezés keretében kerül sor, úgy az ezekről készült felvételeket irodánk köteles az ellenjegyzéstől számított tíz évig megőrizni.

Ezen túlmenően a számviteli kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges adatokat (név, lakcím, adószám) a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdése szerinti időtartamig, azaz nyolc (8) évig őrizzük meg.

 

11. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az érintett által megadott adatokat a székhelyén tárolja. Az Adatkezelő kötelezi magát, hogy a GDPR-ban foglalt előírásoknak megfelelően gondoskodik az adatok biztonságáról.

 

12. Titoktartási kötelezettség

Az Ügyvédi törvény 9.§-ban foglaltak szerint ügyvédi titoknak minősül minden olyan tény, információ és adat, amelyről az ügyvédi tevékenység gyakorlója e tevékenysége gyakorlása során szerzett tudomást. Az ügyvédi tevékenység gyakorlója köteles az ügyvédi titkot megtartani.

Az ügyvéd a titoktartási kötelezettsége alól csak akkor mentesül, ha az alól számára felmentést adnak. A titoktartási kötelezettség alól felmentést adhatnak:

 • a megbízó;
 • a megbízó jogutódja; és
 • a megbízó törvényes képviselője.

A fentieken kívül más személy az ügyvédet a titoktartási kötelezettsége alól nem mentheti fel.

13. Az érintett jogai az adatkezelés során

Az érintettet az adatkezelés időtartamán belül megilleti a tájékoztatáshoz való jog, kérésére az adatainak törléséhez való jog, az adatok helyesbítéséhez való jog, az adatkezelés korlátozásához való jog, az adathordozhatósághoz való jog, a tiltakozáshoz való jog.

A személyes adatokat nem törölheti az Adatkezelő, amennyiben azokra szükség van:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből;
 • népegészségügy területét érintő közérdek alapján;
 • közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

Amennyiben az érintett fenti jogainak érvényesítésével kapcsolatban panaszt tesz, úgy azt haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül az Adatkezelő megválaszolja.

Az érintett a panaszával jogosult a NAIH-hoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22./c., www.naih.hu, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulni, vagy a Polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény szerint a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bíróság előtt érvényesíteni az adatainak kezelésével kapcsolatos jogait.

 

14. Záró rendelkezések

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató megváltoztatására, illetőleg az Európai Unió vagy a magyarországi jogszabályok változásai esetén a szabályzat megfelelő módosítására.

Jelen Adatkezelési tájékoztató 2021. február 8. napjától érvényes.

 

Dr. Sipos Réka Ügyvédi Iroda

képviseli: Dr. Sipos Réka ügyvéd