Ajándékozási szerződés

 

Szerintem az ajándékozási szerződés az egyik legszebb szerződés, melyben a részt vevő felek az ajándékozó és a megajándékozott.

 

Az ajándékozási szerződés lehetőségével jellemzően közeli hozzátartozók szoktak élni. Ezt a szerződéstípust választják a tulajdonjog átírására, melynek nincs illetékvonzata. Az ajándékozó az ingatlan tulajdonjogát a megajándékozottnak ajándékozza, aki azt köszönettel elfogadja. Az ingatlan értékét ebben az esetben is meg kell jelölni a szerződésben. Hiszen egyrészt a tulajdonváltozást egy B400 NAV adatlapon kell bejelenteni az adóhatóság felé, amiben meg kell jelölni az értéket, másrészt egy esetleges 5 éven belül értékesítésnél segítséget nyújthat a személyi jövedelemadó megfizetésénél az adóalap megállapításához.

Illetékmentes a termőföld megszerzése ajándékozással az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatása feltételeként.

Illetékmentes továbbá az egyéni vállalkozónak, őstermelőnek, családi gazdálkodónak minősülő földműves gazdaságátadási támogatásának igénybevétele érdekében a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozóval megkötött szerződésben a termőföld, a tanya, és a mezőgazdasági termelőtevékenységhez szükséges művelés alól kivett terület, építmény (magtár, istálló stb.) valamint ingó (mezőgazdasági berendezés, felszerelés, gép, állatállomány, készlet stb.) ajándékozása, illetve vagyoni értékű jog ingyenes átengedése.

Terhelt ingatlan tulajdonjoga a teher jogosultjának (bank, haszonélvező stb.) hozzájárulása nélkül is ajándékozható amennyiben a terhet nem biztosítja elidegenítési és terhelési tilalom. A teher az ajándékozástól függetlenül az ingatlant továbbra is terheli.

Amennyiben a teher (pl. jelzálogjog) alapja például kölcsön (bankkölcsön), a kölcsön visszafizetéséért továbbra is az ajándékozó (vagyis a kölcsönszerződésben adósként szereplő személy) a felelős, a megajándékozott, azaz az ingatlannak az ajándékozás utáni új tulajdonosa nem felelős, nem ő köteles a kölcsönt visszafizetni, azonban a kölcsönösszeg vissza nem fizetése esetén köteles tűrni, hogy a hitelező az ingatlanból nyerjen kielégítést, azaz például az ingatlant elárvereztesse.

Amennyiben az ingatlanon lévő terhet elidegenítési és terhelési tilalom is biztosítja, úgy az ingatlan tulajdonjoga a teher jogosultjának (pl. kölcsönt nyújtó bank) hozzájáruló nyilatkozata nélkül nem ruházható át ajándékozással sem. Ebben az esetben az ajándékozási szerződést feltételtől függő hatállyal kötjük meg, mely feltétel a bank hozzájáruló nyilatkozatának kiadása – igény szerint – meghatározott határidőig.

További jogi szakterületek

Adásvételi szerződés

Az emberek életében legalább egyszer előfordul, hogy valamilyen ingatlant vásárolnak, pl.: telket, lakást, családi házat, termőföldet, üzlethelyiséget, stb. Tovább …

Haszonélvezeti jog törlése

Sokan nem tudják, de haszonélvezeti joggal terhelten is értékesíteni lehet egy ingatlant. Tovább …

Életjáradéki szerződés és tartási szerződés

Ritkán előforduló szerződéstípus, a résztvevő két fél az életjáradék szolgáltatására kötelezett, aki a tartást rendszeresen teljesítendő pénzösszeg megfizetésével teljesíti, másrészt a jogosult, aki az élete végéig jogosult a szerződésben meghatározott összegű járadékra. Tovább …

Bérleti szerződés

Gyakran előforduló szerződéstípus, és bár nem ír elő a törvény írásba foglalási kötelezettséget, jellemzően a felek írásba foglalják a megállapodásukat. Tovább …

Szolgalmi jog alapítása

A szolgalmi jog alapítását minden esetben írásba kell foglalni. Ezt megelőzi a földmérő megbízása, aki elkészíti és engedélyezteti a változási vázrajzot. Tovább …

Használati megállapodás közös tulajdonú ingatlanok esetén

Ha egy ingatlannak több tulajdonosa van, de van már egy kialakult természetben megosztott használata az ingatlannak, vagy egy ilyen megosztott használatot szeretnének a tulajdonosok rögzíteni, akkor azt érdemes írásban rögzíteni. Tovább …

Kölcsönszerződés

A résztvevő felek egyrészről a hitelező, másrészről az adós. Leggyakrabban a kölcsönszerződés elkészítéséhez a felek közjegyző közreműködését kérik. Tovább …

Haszonélvezeti jog alapítása

A tulajdonos a tulajdoni hányadát határozott időtartamra, vagy a jogosult élete végéig terjedő időtartamra korlátozza a haszonélvezeti joggal, mely esetben az ingatlan kizárólagos használatára a haszonélvező válik jogosulttá. Tovább …

Vegye fel velem a kapcsolatot!